Corona Sneltest Centrum Den Haag | Test op locatie & in onze teststraat

Algemene Voorwaarden/Disclaimer

ARTIKEL 1.    DEFINITIES

1.1     In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1.   Dienstverlener: Corona Sneltest Centrum Den Haag NASAM Beveiligingsadvies., dan wel een of meer van haar groepsmaatschappijen.
 2. b.    Afnemer‘: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Dienstverlener een Overeenkomst aangaat of met wie daarover contact is of onderhandeld wordt of aan wie Dienstverlener een aanbieding heeft gedaan.
 3.   ‘Algemene Voorwaarden‘: deze algemene leveringsvoorwaarden.
 4.   ‘Overeenkomst‘: iedere overeenkomst tussen Dienstverlener en Afnemer inzake de verkoop en/of levering van Producten en/of de levering van Diensten door Dienstverlener aan de Afnemer, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.
 5.   ‘Diensten‘: alle door Dienstverlener geleverde en/of te leveren diensten en verrichte en/of te verrichte werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, inclusief de (eventueel) geleverde en/of te leveren Deliverables.
 6.     ‘Producten‘: alle door Dienstverlener geleverde en/of te leveren producten.
 7.   ‘Offerte’: een aanbod van Dienstverlener, in welke vorm dan ook en hoe genaamd ook, voor de (beoogde) verkoop en levering van Producten en/of uitvoering van Diensten door Dienstverlener en/of vergoeding/prijzen daarvoor, inclusief elke wijziging of aanvulling daarop.
 8.   ‘Deliverables’: de in de Overeenkomst genoemde werkproducten die Dienstverlener uit hoofde van de Overeenkomst aan de Afnemer heeft geleverd en/of dient te leveren, in welke vorm dan ook en hoe genaamd ook, waaronder maar niet beperkt tot eventuele rapporten en/of werkproducten.
 9.     ‘Specificatie’: de door Dienstverlener opgestelde specificatie van de door Dienstverlener geleverde Producten en Diensten, welke wordt vermeld in de Overeenkomst, of bij gebreke van een schriftelijke Overeenkomst, de opdrachtbevestiging van Dienstverlener of bij gebreke daarvan de laatste Offerte van Dienstverlener.

Artikel 2.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

2.1 De door Dienstverlener aangeboden test is een professionele, door het RIVM gevalideerde COVID-19 sneltest.

Dienstverlener geeft geen enkele zekerheid over de testuitslag en is niet verantwoordelijk voor de uitslag.

De betrouwbaarheid van de testuitslag is sterk afhankelijk van de mate van zorgvuldigheid van het uitvoeren van de test, alsook van het moment waarop wordt getest nadat besmetting zou kunnen hebben plaatsgevonden.

Het verrichten van de COVID-19 sneltest door Dienstverlener bij Afnemer betreft een inspanningsverbintenis. Afnemer is zich bewust van de mogelijkheid dat de testuitslag negatief is terwijl wel sprake kan zijn van een besmetting, alsook dat de testuitslag positief kan zijn terwijl geen sprake is van besmetting, dan wel dat inmiddels sprake is van genezing.

De testuitslag geeft geen indicatie van hoe ziek de persoon is bij wie de test wordt uitgevoerd dan wel van de mate van gevaar voor uw eigen gezondheid en die van anderen.

Afnemer is zich ervan bewust dat een vals negatieve testuitslag betekent dat afnemer ondanks een negatieve uitslag wel besmet is en (al of niet in een later stadium) zelf ziek kan worden dan wel derden kan besmetten.

Afnemer is zich tevens ervan bewust dat een vals positieve uitslag kan meebrengen dat eventueel ten gevolge daarvan genomen maatregelen onnodig waren.

Eventuele opvolging na de uitslag is de verantwoordelijkheid van de Afnemer. Het gebruik van de test ontslaat Afnemer nooit van de eigen verantwoordelijkheid een arts te raadplegen indien de gezondheidstoestand dan wel de overige omstandigheden daartoe noopt/nopen.

Gebruik van de test en de uitslag geschiedt altijd voor eigen rekening en risico.

2.2 Behoudens, door de Afnemer te bewijzen, opzet of grove schuld van Dienstverlener of van de ondergeschikten van Dienstverlener is Dienstverlener niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg is zijn van het door Dienstverlener verrichten van de sneltest bij Afnemer, en/of het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Dienstverlener geleverde.

2.3 Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2.4. Indien Dienstverlener aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurprijs van de geleverde Producten dan wel van de verrichte werkzaamheden/ geleverde Diensten.

2.5. Indien Dienstverlener een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen eventueel aangesproken werknemers van Dienstverlener en door   Dienstverlener bij de uitvoering van de Overeenkomst ingezette derden daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij.

2.6 De Afnemer is gehouden Dienstverlener te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor Dienstverlener door derden mocht worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst door Dienstverlener.

2.7 Indien Dienstverlener ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de Overeenkomst met Afnemer c.q. deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Afnemer haar ter zake volledig vrijwaren.

2.8. Voor schade voortvloeiende uit door of namens Dienstverlener gegeven adviezen is Dienstverlener nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Dienstverlener bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Dienstverlener steeds de bedoeling van Afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt.

2.9. Afnemer dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Afnemer Dienstverlener niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

ARTIKEL 3.    TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1     Offertes van Dienstverlener, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte expliciet schriftelijk door Dienstverlener anders is vermeld.

3.2     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de Afnemer opgegeven e-mailadres, dan wel nadat door Dienstverlener een begin met de uitvoering van de Overeenkomst is gemaakt. Deze overeenkomst kan door Dienstverlener worden  herroepen indien de Afnemer niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Dienstverlener dit aan de Afnemer meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

3.3 Afnemer en Dienstverlener komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.

3.4     Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, proeven, afbeeldingen, materialen en informatie met betrekking tot de Producten en/of Diensten in Offertes, aanbiedingen, brochures en dergelijke, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens, prijzen etc. zijn slechts informatief en niet bindend.

3.5     Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn geringe afwijkingen in onder meer hoeveelheid, maten, gewichten en kleuren of afwijkingen daarin die vallen binnen een volgens handelsgebruiken in de branche redelijke tolerantie toelaatbaar en zij kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

ARTIKEL 4.    VERPLICHTINGEN AFNEMER

4.1     Afnemer zal, zowel uit eigen beweging als na een verzoek daartoe van Dienstverlener, alle medewerking verlenen aan Dienstverlener en alle informatie, gegevens en bescheiden die noodzakelijk of relevant kunnen zijn voor het opstellen van een correcte Offerte en/of het correct en tijdig uitvoeren van verplichtingen door Dienstverlener conform de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Dienstverlener ter beschikking stellen.

4.2     Afnemer is tevens verplicht om Dienstverlener onverwijld en uit eigen beweging schriftelijk te informeren over alle feiten en omstandigheden, inclusief wijzigingen daarin, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn voor Dienstverlener.

4.3     Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verstrekte c.q. ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden aan Dienstverlener, ook indien deze van derden afkomstig zijn, en inclusief het tijdig verstrekken daarvan. Eventuele gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de informatie, gegevens en bescheiden of verlenen van medewerking, zijn voor rekening van Afnemer, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen en (meer)kosten.

ARTIKEL 5.    UITVOERING OVEREENKOMST

5.1     Dienstverlener neemt uitsluitend een inspanningsverplichting op zich ten opzichte van de Afnemer.

5.2     Dienstverlener zal de Diensten uitvoeren met inachtneming van de zorg van een goed opdrachtnemer.

5.3    Dienstverlener kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie van Afnemer is ontvangen en alle noodzakelijke medewerking door Afnemer is verleend.

5.4     Dienstverlener is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of overig handelen en/of nalaten van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Dienstverlener. Wanneer een beroep op derden wordt gedaan, is Dienstverlener gerechtigd om jegens de Afnemer beperkingen in de aansprakelijkheid te aanvaarden die door derden worden toegepast.

5.5     Uitsluitend Dienstverlener geldt tegenover Afnemer als opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Afnemer is dat de Overeenkomst en/of de Diensten door een bepaalde persoon worden uitgeoefend. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

5.6     Dienstverlener bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Diensten worden uitgevoerd.

5.7     Dienstverlener is enkel gehouden om Diensten te verrichten en Producten en Deliverables aan Afnemer te verstrekken, indien en voor zover Dienstverlener en Afnemer zulks schriftelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst en Afnemer haar betalingsverplichtingen volledig en tijdig is nagekomen.

ARTIKEL 6.    GARANTIE

6.1   Dienstverlener garandeert jegens de Afnemer, onder de voorwaarden zoals in dit Artikel 6 opgenomen, dat de door hem afgeleverde Producten voldoen aan de Specificatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.2   Behalve wanneer Dienstverlener en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de Producten niet geschikt voor een bijzonder doel en bezitten zij niet bijzondere kwaliteiten, en Dienstverlener zal dienovereenkomstig niet aansprakelijk zijn voor een eventueel ontbreken van conformiteit van de Producten. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Dienstverlener en Afnemer, staat Dienstverlener er ook niet voor in dat dat de Producten geschikt zijn voor enige toepassing(sgebied).

6.3   Beantwoordt het afgeleverde Product niet aan de Specificatie en heeft Afnemer tijdig geklaagd dan is Dienstverlener, te zijner keuze uitsluitend gehouden tot (i) aflevering van het ontbrekende, (ii) vervanging van de Producten of onderdelen in kwestie (waarna de vervangen Producten / onderdelen eigendom zullen worden van Dienstverlener), (iii) herstel c.q. reparatie van het afgeleverde Product binnen een redelijke termijn, (iv) teruggave van een evenredig deel van de koopprijs, of (v) het sturen van een creditnota.

6.4   Buiten de garantie vallen in ieder geval schade, gebreken c.q. onvolkomenheden, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens die vallen binnen de tolerantie niveaus zoals die worden geaccepteerd in “good commercial practice”;
 2. het op onoordeelkundige wijze gebruiken, onderhouden, opslaan of vervoeren van de Producten;
 3. verwerking, bewerking, verandering en/of reparatie van de Producten door Koper of een derde;
 4. nalatigheid van Afnemer of een derde partij;
 5. het niet in acht nemen van c.q. het in strijd handelen met de instructies, aanwijzingen of adviezen van Dienstverlener en/of diens toeleverancier;
 6. normale slijtage;
 7. materialen, zaken, werkwijzen etc, voorzover deze op verzoek c.q. de instructie van Afnemer zijn toegepast, alsmede door of namens Afnemer aangeleverde materialen en zaken;
 8. in overleg met Afnemer aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 9. door Dienstverlener van derden betrokken materialen en/of onderdelen, voor zover deze derde  geen garantie aan Dienstverlener heeft verstrekt of de door de derde verstreken garantie is verstreken of de betreffende schade of oorzaak buiten die garantie valt;
 10. een regeling van de overheid met betrekking tot de Producten of de fabricage of het gebruik daarvan.

6.5   Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van enige Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is Dienstverlener niet gehouden tot enige garantie, hoe ook genaamd. Indien de Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Dienstverlener een steriele verpakking van het Product openmaakt en/of tot reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het Product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

6.6   De garantieverplichtingen van Dienstverlener zijn uitsluitend beperkt tot de garantieaanspraken zoals omschreven in dit artikel 6. Koper doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle (andere) rechten en vorderingen die zij op Dienstverlener heeft.

6.8   De Producten moeten op een eerste verzoek daartoe aan Dienstverlener ter beschikking worden gesteld voor inspectie, waarbij de vracht vooruit is betaald door Afnemer. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Dienstverlener. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer en de betreffende Producten reizen voor zijn risico.

6.9   Indien Dienstverlener aan Afnemer Producten levert die hij van andere leveranciers heeft betrokken, zijn de garantieaanspraken van Dienstverlener in ieder geval beperkt tot de garantie die deze derde leveranciers ter zake verlenen aan Dienstverlener.

ARTIKEL 7.    BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

7.1   Begrippen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG“) zijn gedefinieerd, hebben in dit artikel dezelfde betekenis als in de AVG.

7.2   Indien Dienstverlener in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt en daarvoor de doeleinden en middelen bepaalt, is Dienstverlener verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dienstverlener verwerkt deze persoonsgegevens conform de Privacy policy van Dienstverlener. Afnemer verklaart zich daarmee akkoord.

7.3   Wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens – die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst – heeft plaatsgevonden, stellen de Afnemer en Dienstverlener elkaar daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte. De Afnemer en Dienstverlener overleggen voor zover mogelijk met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan een toezichthoudende autoriteit en betrokkenen.

7.4   De Afnemer en Dienstverlener stellen elkaar zonder onredelijke vertraging op de hoogte van een onderzoek van een toezichthoudende autoriteit in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 8.    Meldingsplicht GGD

8.1 Omdat Dienstverlener gebruik maakt van een gevalideerde COVID-19 sneltest (Antigeentest) bestaat voor Dienstverlener de juridische verplichting om, in het geval van een positieve COVID-19 sneltest (Antigeentest), hiervan melding te doen bij de GGD ten behoeve van het door GGD uit te voeren bron- en contactonderzoek. Tevens is Dienstverlener verplicht om de betreffende, aan Dienstverlener verstrekte, persoonsgegevens van de Afnemer te verstrekken aan de GGD. Met het akkoord gaan van de Afnemer met deze Algemene Voorwaarden geeft de Afnemer toestemming tot het verstrekken van deze gegevens van de Afnemer aan de GGD.

ARTIKEL 9.    VERTROUWELIJKHEID

9.1   Afnemer is verplicht om alle van of namens Dienstverlener ontvangen informatie en gegevens waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst en de Diensten, strikt vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Dienstverlener als zodanig zijn aangeduid.

9.2   De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

9.3   Ter nakoming van haar verplichting ingevolge artikel 9.1 verbindt de Afnemer zich ten opzichte van de Dienstverlener om ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten bij de geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de Dienstverlener, als hij betracht bij de geheimhouding van zijn eigen vertrouwelijke informatie.

9.4   De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie en/of gegevens:

 1. die van algemene bekendheid zijn of onderdeel vormen van publiekelijk toegankelijke informatie of bronnen, anders dan door onrechtmatige openbaarmaking door de ontvangende partij;
 2. die zonder verdere geheimhoudingsplicht aan de ontvangende partij ter beschikking is gesteld door een derde, welke derde volgens de ontvangende partij geen geheimhoudingsplicht heeft geschonden jegens de verstrekkende partij;
 3. die op grond van de wet, een wettelijke regeling of een op de wet gebaseerd publiekrechtelijk besluit of een gerechtelijke of arbitrale procedure moet worden geopenbaard; en/of
 4. ten aanzien waarvan schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsverplichting is verleend door de verstrekkende partij.

           In alle voorgenoemde gevallen is openbaarmaking beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.

ARTIKEL 10.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1   Deze Algemene Voorwaarden, alle Offertes en alle Overeenkomsten en eventuele overeenkomsten die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.

10.2   Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, een Offerte en/of een Overeenkomst en/of eventuele overeenkomsten die daarmee verbandhoud of daaruit voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Den Haag, Nederland. 

ARTIKEL 11.    DIVERSEN

11.1   Dienstverlener is gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen en Afnemer verleent bij voorbaat toestemming voor een dergelijke overdracht door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener mag Afnemer geen rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, over dragen aan enige derde.

11.2   Dienstverlener is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Afnemer niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

11.3   Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Afnemer en Dienstverlener zijn verplicht alsdan om de betreffende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en welke bepaling inhoudelijk zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling.

Nederlands NL English EN